Издания

Първите опити за периодично издание са през 60-те години на ХХ век, когато в продължение на две години – 1967 и 1968 г., излиза Информационен бюлетин. По повод 50-годишнината от откриването на експозицията на Морския музей във Варна е съставен сборник в два тома, в който намират място статии на музейни работници и на външни специалисти. Те засягат както проблеми на военноморската история, така и чисто музейни теми. През 1970 г. е издаден първият пътеводител на музея с автор Ради Боев – тогава директор на музея. През 1978 г. е отпечатано ново издание с модерно за времето си полиграфическо оформление. Със своите 68 цветни страници и резюмета на руски и немски език, той дълго време успешно изпълнява ролята си на водач на посетителите през залите на музея. Още...

Годишник на Военноморския музей

Сериозно постижение в издателската, а същевременно успех и в научноизследователската дейност в музея е издаването на „Годишник на Военноморския музей”. Първият том излиза през 2001 г. В годишника, който се редактира от колегия, съставена от научни работници, се публикуват проучванията на специалисти в областта на морската и военноморската история на България и региона в нейната динамика и разноликост. Поради многообразието на разработваните теми чрез годишника Военноморският музей си сътрудничи с автори от всички краища на страната и работещи в различни направления – историци, инженери, офицери, които представляват музеи и институти или са самостоятелно работещи изследователи и автори на мемоари.Още...