Годишник на Военноморския музей

ГОДИШНИК НА ВОЕННОМОРСКИЯ МУЗЕЙ
том ІХ
Варна, 2014
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Морската история във и извън Българските музеи....................................................7

МОРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ В МУЗЕИ, СБИРКИ И НАХОДКИ

Мариана КРЪСТЕВА. Морският музей и морската/музейната култура в българското общество. Размисли по повод 130-годишнината на музея .......................................10

Румяна СИМЕОНОВА. Торпедният катер в Тутракан и обратите на историята ........21

Теодор РОКОВ. Из личната кореспонденция на Марин Киров, член на екипажа на миноносеца „Строги”.............................................................................................32

Наталия ЕНЕВА. Морска Варна и нейното крайбрежие в картинния фонд на Музея на Възраждането – Варна...........................................................................................46

Невяна ДИМИТРОВА. Приносът на Сдружение „Национален морски музей“ – Варна, за морското музейно дело у нас.............................................................................63

Атанас ОРАЧЕВ. Музейна експозиция „История на котвата“ в Ахтопол...................69

Владимир ВЛАДИМИРОВ. Документи за морската история, съхранявани в Държавен архив – Варна.......................................................................................................96

Тодор БИЛЧЕВ, Надежда ЦВЕТКОВА. За архивите на първия в страната русенски Яхтклуб, съхранявани в Държавен архив – Русе....................................................106

МОРСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ. ПРОЗАИЧНИ ХРОНИКИ И РОМАНТИЧНА ЛЕТОПИС

Ивелин ИВАНОВ. Походите на киевския княз Светослав към България от 968 – 971 г. в контекста на норманските нашествия от ІХ – ХІ в............................................122

Мария СЪБЕВА. Кратък преглед на историята на параходните дружества и агенции в Бургас след Освобождението по документи в Държавен архив – Бургас..............143

Толя ЧОРБАДЖИЕВА. Създаване на Българското дунавско корабоплавателно кооперативно сдружение.....................................................................................175

Стоян НИКОЛОВ. Отрядът на капитан ІІ ранг Димитър Добрев в Севастопол през 1913 г. и някои аспекти на международното морско право...................................186

Мариана ДИМИТРОВА. Необикновената история на флотския офицер Еспер Серебряков и неговото семейство........................................................................195

Атанас ПАНАЙОТОВ. Българските морски институции на Охридското езеро
(1943 – 1944)......................................................................................................205

Петър ДАСКАЛОВ. Сянката на сталинизма в Българския военноморски флот.......217

Илия ВЪЛЕВ. Етноложко изследване на матроската общност – проблеми и методология.......................................................................................................245


Годишник на Военноморския музей - том I

Годишник на Военноморския музей - том II

Годишник на Военноморския музей - том III

Годишник на Военноморския музей - том IV-V

Годишник на Военноморския музей - том VI

Годишник на Военноморския музей - том VII

Годишник на Военноморския музей - том VIII

Годишник на Военноморския музей - том IX

Издания

Първите опити за периодично издание, са от 60-те години на ХХ век, когато в продължение на две години 1967 и 1968 г. излиза Информационен бюлетин. По повод 50-годишнината от откриването на експозицията на Морския музей във Варна е съставен сборник в два тома, в който намират място статии на музейни работници и на външни специалисти. Те засягат, както проблеми на военноморската история, така и чисто музейни теми. През 1978 г. излиза първият пътеводител на музея. Със своите 68 цветни страници и резюмета на руски и немски език той дълго време успешно изпълнява ролята си на водач на посетителите през залите на музея. Още...